Algemene Voorwaarden

Maart 2020

Niné fotografie
KvK 74588915
Schore


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven van fotograaf aan personen waarmee beoogd
wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Deborah Hoogendijk fotografie (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Deborah Hoogendijk fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en
opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten
heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van
‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit
van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast
betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.
9. Fotoreportage: bruidsfotografie en/of fotoshoot.
10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
11. Aw: Auteurswet 191

Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor
zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3. Aanbod
1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte.
2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de
datum waarop fotograaf het aanbod deed.
3. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door, waaronder doch niet uitsluitend (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf
werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk per e-mail of door de offerte dan wel
het contract ondertekend retour te zenden aan fotograaf.
3. Na aanvaarding van het aanbod ontvangt opdrachtgever van opdrachtnemer een factuur
voor aanbetaling op basis van het overeengekomen bedrag.
4. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding
nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maakt.
5. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande
omstandigheden tijdens de fotoreportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden
voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. Opdrachtgever zal, in overleg met fotograaf, voor een geschikte locatie zorgen. In het geval dat
opdrachtgever een fotoreportage in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet
toelaten, zal opdrachtgever voor een geschikte vervangende (binnen)locatie zorgen.
4. Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming
of een extra vergoeding is vereist, neemt opdrachtgever contact op met betreffende locatie teneinde de locatie te boeken. Eventuele kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Indien
opdrachtgever verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, behoudt fotograaf zich
het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Levering
1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Fotograaf maakt naar eigen inzicht een selectie van foto’s en levert de foto’s af in kleur
waarbij enkele foto’s worden geleverd in zwart-wit.
3. Fotograaf levert fotobestanden ongeveer 10 weken na de bruiloft, maar niet eerder dan
de betaling daarvoor is gedaan, op USB.

Artikel 7. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een
redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs
hierop aan te passen en te verhogen.
4. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft
verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
3. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van
de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of
producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie

Artikel 9. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan fotograaf, nadat
opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve
van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
3. In het geval van ontbinding brengt fotograaf de aanbetaling in rekening.
4. Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf de aanbetaling
in rekening.

Artikel 10. Klachten
1. Klachten over producten en/of diensten dienen binnen 14 dagen nadat de klachten tot
stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend bij fotograaf.
2. Bij fotograaf ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij fotograaf zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met opdrachtgever te
bereiken.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot
het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader
van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten bij fotograaf.
3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele
doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend de eigen website, social media, portfolio, in
promotioneel drukwerk, ter publicatie in (online) tijdschriften- en nieuwsbladen en voor
deelname aan wedstrijden.
4. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om
de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar
te maken in huiselijke kring, op eigen social media accounts. Bij openbaarmaking van de foto’s dient de naam van fotograaf
vermeld te worden.
5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen
aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.
6. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25
Aw in acht te nemen
.
Artikel 12. Portretrecht
1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele
doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, de eigen website, portfolio,
social media en ter publicatie in (online) tijdschriften en nieuwsbladen.
2. Fotograaf mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden voor
wedstrijden.
3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeld schermen
of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het
ontbreken van foto’s.
3. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum
waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.